-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۵, شنبه

تحلیل دو روز قبل، از سفرهیولای تعصب به واشنگتن

 همایون تندر

 چرا کار امروز به فردا؟هیئت افغانستان سرگرم ملاقات ها در واشنگتن است. فردا با رئیس جمهور انکشور دیدار ؟ صحبت؟ ملاقات ؟ گفتگو؟ مذاکرات؟ تبادل نظر؟ کدام چیز دیگر؟ یا همه اینها را انجام خواهد داد. 

سفر پر از دستاورد خواهد بود!

آمریکاییها حتمن میگویند که در کنار مردم افغانستان باقی خواهند ماند. کمک های بشری را ادامه خواهند داد. سه میلیون واحد واکسین کرونا هدیه خواهند داد. کمک های توسعه ای ادامه خواهد یافت. کمک های مالی شاید هم نظامی( مطمئن نیستم ) را به نیرو های دفاعی ما کماکان ادامه خواهند داد. در جستجوی کشوری استند تا شماری از نیروی های افغان را پس از خروج تعلیم بدهند. از پروسه صلح پشتیبانی میکنند. از دستاورد های بیست سال گذشته یاد خواهند کرد. همچنان از حقوق زنان. احتمالن از حقوق اقلیت ها هم ذکری خواهند کرد. شماری از آن ها خواستار تاخیر خروج نظامیان شان خواهند شد. احتمالن شش تا هفتصد نفر باقیمانده.... سفارت خود را نمی بندند .

فکر کنم لست را مکمل نوشته ام.

هیئت افغانی تشکر خواهد کرد با اضافه این جمله : به تصمیم آمریکا احترام میکنیم. از تهدید جهانی تروریسم جهانی ذکر خواهد کرد. زن ها را قطعن فراموش نمیکند. از اقلیت ها نامی نخواهد برد.  یک جمله دیگر را دانشمندانه و با سرفرازی تمام یاد خواهند کرد. این جمله را تا بحال درست از بر نکرده ام. مرا معذور دارید اگر طوطی گونه تکرار نمیکنم " مرحله نوین روابط بین دو کشور....

دانشمندان و همه چیز فهمان ما با استفاده از تلویزیون ها، یکی از دستاورد ها، تبصره ها خواهند کرد.

پس بیائید منتظر فردا ننشینیم. مثل یک مردم تشکر گو همین حالا تشکر گفتن را آغاز کنیم. 

آمریکا رفت نه تنها از افغانستان بل از منطقه خاور میانه. . دیگر پشت خود را سیل نمیکند. البته افغانستان یک کشور جیو این و جیو آن و معادن چند تریلیون دالری در قلب آسیا چون ناف دنیا باقی خواهد ماند.

چون دیگر واقعیت های خود و کشور خود حاضر به دیدن رفتن آمریکا نیستیم.