-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۷, دوشنبه

یگانه پیشنهاد مطلوب در شرایط کنونی

اشارۀ گزارشنامه افغانستان: پیشنهاد هذا، ارادۀ نیرومند می طلبد که درجمهوری سه نفره مفقود است. ثانیاً گپ از قطع رابطه با پاکستان گذشته؛ هم اکنون ائتلافی پنهانی متشکل از رهبران احزاب با پاکستان شکل گرفته است.

 ویس ناصری

یگانه راه به انزوا کشانیدن و تحت فشار قرار دادن دولت پاکستان ،  همانا قطع رابطه رسمی  دولت افغانستان با دولت پاکستان و خروج هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از مذاکرات نمایشی و شکست خورده دوحه و برگشت کامل هیئت به کابل میباشد !

با این اقدام صریح ، قاطع و جرئت مندانه دولت افغانستان یقیناً دولت مداخله گر و فتنه پاکستان در سطح منطقه و جهان منزوی گردیده و بخاطر مداخله علنی اش در جنگ افغانستان و کارشکنی اش در مذاکرات و گفتگو های صلح افغانستان ، شدیداً تحت فشار کشور های منطقه و جهان قرار خواهد گرفت! 

با اعلان رسمی شکست گفتگو های  ناکام  دوحه،  زمینه برای برگزاری کنفرانس بین المللی و موثر مانند کنفرانس استانبول مهیا میگردد . 

در این لحظات خطیر و حساس ملی ما باید دولتمردان افغانستان با فراست ، درایت،  شجاعت و صداقت بخاطر نجات افغانستان و مردم ما و به خاطر تحقق  منافع بزرگ ملی ما، قاطعانه تصمیم بگیرند!