-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۵, شنبه

دفاع مستقلانه یا تلاش برای بقای قدرت !؟نوشته ی : اسماعیل فروغی    حالا که امریکاییان ، پشت حکومت چهار نفره راخالی کرده وطالبان با شعله ورتر کردن آتش جنگ در سراسرکشور، آرزوی برقراری دوباره ی امارت را درسرمی پرورانند ؛ اگرداکترغنی نیت وصداقتی برای بسیج مردم و دفاع مستقلانه ازافغانستان داشته باشد ، بهترین زمان بسیج تمام مردم است . حالا مناسب ترین زمان روآوردن به مردم وترک کردنِ سیاستهای تکروانه وقوم گرایانه است . زمان پاگذاشتن روی خواستهای شخصی و پایان بخشیدن به هرنوع گفتار ورفتارعقده مندانه ، انحصارطالبانه وغرض آلود است. حالا زمان آن است تا رییس جمهورغنی ، رییس جمهورتمام مردم شده ، با درایت و صداقت ، روند رسمی دفاع مستقلانه ازافغانستان را اعلام نماید . 

    تاریخ ، دفاع مستقلانه ای را که داکترنجیب الله پس ازخروج نظامیان اتحادشوروی از افغانستان اعلام داشت ، بخوبی به یاد دارد . درآن زمان گروههای مختلف قومی ، سازمانهای مختلف سیاسی ، فرهنگی واجتماعی ، خلقی ها وشاخه های مختلف پرچمی ها ، قوای مسلح و قوتهای نظامی گونه گون؛ همه یک مشت و یک صدا شدند و سه سال تمام دربرابر گروههای تندرو ومیانه رو تا دندان مسلح مجاهدان ودربرابرتمام حامیان مداخله گرمنطقه ای وجهانی شان( شامل 130 کشور ) ، مستقلانه رزمیدند وازتمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشوربه تنهایی دفاع نمودند. 

   به باورمن با نمایش اکت ها واظهارات فریبکارانه ی ضد طالبی وضد پاکستانی  هرگزنمیتوان به سنگرمقدس دفاع مستقلانه دست یافت . اگرطالبان به صلح رومیآورند ، نباید با چنگ و دندان نشان دادن های دروغین ، پروسه ی صلح را سبوتاژ نمود. واما اگرآنان به کشتار سربازان و مردم بیگناه ما ادامه داده ، جوی های خون را بیشترجاری می سازند ، باید تمام مردم راعلیه آنان و حامیان پاکستانی شان صادقانه بسیج نمود. باید ازحملات قاطع سرکوبگرانه ی قوای مسلح ماعلیه آنان جلوگیری نکرده وبا زوروقوت مردم و قوای مسلح ، آنان را به خاستگاه اصلی شان پاکستان فرستاد.

    حقایق نشان می دهد که حاکمان کابل که بیشتربه بقای خودشان درقدرت می اندیشند تا دفاع مستقلانه ، به بازی موش و گربه با طالبان پرداخته ، با تماشای سقوط ولسوالی ها وتماشای چپاول دار وندارپاسگاه های نظامی ما توسط طالبان ؛ زمینه ی اکمالات وتقویت بیشترنظامی آنان را فراهم می نمایند .

    شک آن وجود دارد که داکترغنی ازترس این که مبادا امریکا او را تنها بگذارد ، بازهم دست به دامن پاکستان شده ، در صورت ضرورت حتا وارد معامله ی جدیدی با رهبران نظامی آنکشورگردد.

     داکترغنی با درک این حقیقت که امریکا و پاکستان ، درتفاهم باهم برای هموارکردن بسترجدید برای گروههای تروریستی آماده گی گرفته وازطالبان منحیث سربازان نیابتی خود سود خواهند برد . وبافهمیدن این مسأله که هردو کشورنه خواهان نفی طالبان بلکه خواهان تقویت و تشجیع طالبان در میدان سیاست و جنگ استند ؛ درپایانِ تمام کش وگیرهای سیاسی و نظامی ، با طالبان کنارخواهدآمد ودر تحقق نقشه ی راه امریکا ـ پاکستان ـ عربستان سعودی ، نقش شایسته اش را ادا و ایفا خواهد نمود .