-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۲, شنبه

تنها مارشال درصحنه ایستاده است

 گزارش می سد که اکثر کسانی که خود را نماینده ها و نخبه های مردم جا می زدند، با عجله به ترکیه می گریزند. اکثر سیاسیون خانواده های شان را از افغانستان بیرون کرده اند. تسلیم دهی مرحله به مرحلۀ محورهای نظامی و اداری به طالبان، همه رهبران را پریشان حال ساخته است؛ حتی کسانی را که از قبل با آنان تماس گرفته شده و بخشی از روند تغییر به حساب می آیند. 

تنها مارشال دوستم در صحنه ایستاده است. قضیه مشابه همان موقف احمد شاه مسعود است که درپنجشیر تنها مانده بود و همه رهبران و مدعیان از صحنه گریخته بودند.