-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۷, پنجشنبه

جور شدن وطن بعید به نظر می رسد

 خلیل صدیق سابق رئیس د افغانستان بانک

متاسفانه از طريق دنياى مجازى و دوستان اطلاع يافتم که سرپرست رد شده بانک مرکزي در يک اقدام غير متوقعه و خلاف تعامل و خلاف اصول عبدالواحد جبار خيل يک فاسد به تمام معنى، بد اخلاق و بی ظرفیت را به حيث سرپرست بانک مرکزى تعيين نموده است.

يکبار ديگر ياد آور ميشوم جبارخيل کسيست که با يک بايسکل وارد بانک شد و حال دارايى اش را چندين شتر حمل کرده نمي تواند.

عدم تکميل قصدي هیئت عامل و آمریت هاي کلیدی چون سیاست پولی، نظارت بانکها و مالی و محاسبه سبب شده است تا یک انسان بی سواد و فاسد سرپرست این اداره ى بس مهم قرار گيرد.

برعلاوه اين وي هيچ به زبان انگلیسی افهام وتفهيم کرده نمی‌ تواند. او در فساد اخلاقی، رشوه گیری سيستماتيک از سرصرافان، بانک‌ های تجارتی و قراردادی های وزارت محترم مالیه دخيل بوده، و دزد مشهور پروسه هاى حريق بانکنوتهاي مندرس و توزيع پول جديد با انواعيه خورد مى باشد.

 حيني که مسوول تصدى رياست د افغانستان بانک بودم در قضيه ى فساد اخلاقی دوتن کارمندان خزانه داري کل را وادار به قطع علاقه با بانک نمودم. اما بعدا معلوم شد که زمینه ساز و بازیگر اصلی این فساد نيز آقای جبارخیل بوده است. متاسفانه که آن وقت خیلی دیر شده بود و منظورى استعفايم را دريافت نموده بودم. 

به قول معروف وقتی قافله سر چپه شود، خر لنگ اول می شود. 

همکاران بانک همه اطلاع دارند که پسر موصوف در چه قضيه ى محکوم به حبس گرديده است تذکر جزئيات آنرا اينجا لازم نميدانم.

وطن ديگر جور شدن بعيد به نظرميرسد.