-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۳, پنجشنبه

حالا منتظرتغییر تاریخ باشید

 دستور تورن جنرال سید امیر شاه سادات رئیس ریاست امنیت ملی سمنگان به منسوبین امنیتی و خیزش های مردمی: طالبان را بکشید، سلاح، موتر سایکل و موتر از شما باشد، پس از این در زندان ها مهمان کار نداریم.

مورد دوم: عباس دالر امروز اعلان کرد که هر مرده طالب را به قیمت ۲۰۰۰۰ بیست هزار افغانی خریداری میکند، بیادتان باشد که زنده اش ارزش وقیمت ندارد.

وی می گوید: فرق نمیکنه که در هرجای میکشید...  فقط بکشید چی بدخشان باشد وچی درتخار کندز بغلان وبلخ بعدازکشتن عکس بگیرید وحساب اکونت بانکی تان را هم بفرستید.

اما جاده صاف های طالب وامریکا ازین انکشافات خفه شده اند؛ مانند تمیم عاصی، یون، اصولی وفضلی.