-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۳, پنجشنبه

مکتوب طالبان/ بازی خطرناک با مغز ساده لوحان

 یک مکتوب ( بخش نامه) مشکوک و اپراتیفی از نام مسوولان حوزۀ شمال شرق طالبان عنوانی هیأت مذاکره کنندۀ آن ها در دوحه انتشاریافته است که گویا ما درشمال با قیام مردم مواجه شده ایم! 

شادروان وحید مژده همیشه لبخند زنان می گفت: درین سال ها من یک چیزی را دقیق آموختم و آن این که، به شمول رهبران حکومت وخارجی ها، حتی رهبران ضد طالب، ازخوی وخواص طالبان به درستی شناخت ندارند!

هدف ازین نامۀ کاذب، تقویت تاکتیک غافلگیری نیروهای تازه پای مقاومت است که از هرلحاظ، آسیب پذیر، بی برنامه، از هم گسیخته و فاقد رهبری یک پارچه اند.

گزارشنامه افغانستان به راپورهایی دسترسی دارد که گروه طالبان درتمامی محاذات صفحات شمال دست بالا دارد و سرگرم تکمیل دایرۀ فتوحات شان بوده و برای تسخیرکلان شهرها آماده گی می گیرند. افراد زورمند، فاسد وظالم ازصحنه گریخته اند و مردم عادی سراسیمه اند و به هرخبر و اطمینان های کاذب دل خوش می کنند. 

قیامی که تا کنون درصحنه شکل گرفته، نوعی واکنش آنی پس از یک ضربت است که می تواند با یک ضربت دیگر، متلاشی شود.

حلقات خود انگیخته یا تحریک شده، درداخل، درگیر کشمکش و اختلاف است و جمهوری سه نفره درین شق زنی صفوف خلق دست بالا دارد. پروگرام ارگ با طالبان به قوت خود باقی است. مقاومتی ها هم اکنون در واقع روی پل صلات راه می روند و رهبری ندارند.

تخریب و سبوتاژ از هر طرف درجریان است. جنبش مسلحانۀ مقاومت، هم درتیررس حکومت کابل است و هم ناگزیراست با لشکرهای کمربستۀ پاکستان پنجه درپنجه اندازد. استقامت اوضاع به زودی مشخص خواهد شد.