-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۴, دوشنبه

آماده گی برای نبرد های کارساز درجریان است

 رفع یک نگرانی!

نوشته شده به وسیلۀ عبدالله پیمان

پاره ای از ما می پرسند، در زمانی که ولسوالی ها دارند در اثر توطئه سازمان یافته حکومت یکی پی دیگری سقوط می کنند و شیب تحولات امنیتی به نحو دراماتیک تند تر می شود، چرا به جای اتخاذ رویکرد سخت افزاری که اقتضای شرایط امروز است، مصروف فعالیت نرم هستید؟ و انرژی تان را بیشتر در حوزه سیاست و فضای مجازی متراکم کرده اید؟ 

پاسخ ما این است، با توصیف دوستان از وضعیت موجود می توان تا حدودی همدل بود، اما با تجویز ایشان نه. برای این که یک جریان بزرگ و موثر و تعیین کننده بذات دارای قلمروهای کارکردی گوناگونی می باشد که رکن امنیتی و نظامی- در شرایطِ اینچنینی- یکی از ارکان آن است. یکی دیگر از مولفه های آن وجه سیاسی می باشد؛ وجهی که از حیث منطقی و عینی قابل فروکاست به بعد امنیتی نیست. البته عکس قضیه هم صادق است. لذا براساس منطق علمی و اصل تقسیم کار که آمر صاحب احمد مسعود به آن معتقد و ملتزم است، شماری از دوستان در داخل مصروف پاسخ دادن به نیاز امنیتی و مدیریت امور نظامی اند و کمیت قابل توجهی هم مشغول در عرصه رسانه ای، فضای مجازی و سامان دهی امور سیاسی. بنابراین این دو مولفه در طول هم تلقی و صورت بندی می شوند، نه در عرض هم. مکمل یکدیگر اند، نه ناقض یا نافی هم. با هم قابل جمع اند، نه مانعته الجمع. لذا به دوستانی که کنه تحولات کنونی آنهارا نگران نموده و ایشان را به چنین درکی از شرایط رسانده است، اطمینان می دهیم که با مفروض پنداشتن سخن ایشان در باب اقتضاهات امنیتی و نظامی، به امر سیاسی و فعالیت مجازی و رسانه ای می پردازیم.