-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۴, دوشنبه

به محاصرۀ شهر قصداً میدان می دهند

 نیروهای دولتی به سرعت از ولسوالی های اطراف شهرها با جا گذاشتن تمامی تجهیزات، جنگ ابزار و مواد لوژستیکی خویش عقب نشینی می کنند. بی هیچ تردیدی، به هدایت فرماندهان خویش دست به فرار می زنند؛ بی هیچ تردیدی، قوماندۀ عقب نشینی از ارگ ابلاغ می شود. در یک سال آخر دوره دکتر نجیب الله نیز تصمیم گرفته شده بود که دایره تمرکز قوا در سراسر کشور را کوچک کنند. در نتیجه مثل امروز، پایگاه های حاشیه یی در دور دست ها را رها کرده در بسترهای مستحکم تر موضع می گرفتند. اما درآن زمان، به هنگام تغییر موقعیت، اسلحه و داروندار خود را به گروه های مجاهدین تحفه نمی دادند. اکنون چنین تغییرموقعیت درجریان است که واضحاً بیانگر تحویلدهی گام به گام مواضع و شهر ها به دشمن است. به این ترتیب، عن قریب دایره محاصرۀ شهر ها تنگ تر می شود و شاهراه ها در دست دشمن می افتد. مسوولان کی ها اند؟