-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۸, جمعه

پوقانه یی باد رفته به نام «شورای مجاهدین پنجشیر»


درحالی که دشمن سیل آسا به مرزهای پنجشیر نزدیک می شود، سپید پوشانی چند به دریک نمایشی درکاخ سپیدار شرکت جستند.


روز گذشته شماری از سفید پوشان به نام شورای مجاهدین نزد دکترعبدالله رفته بودند که وضعیت امنیتی به سرعت رو به خرابی است؛ ما چی کنیم!

به نظرمی رسد که هر دو آدرس، جعلی است. هم شورای نام نهاد مجاهدین و هم عبدالله به عنوان عنصر چاره ساز. گزارشنامه افغانستان دریافته است که این جلسه اتو کشیده های سپید پوش به اساس سناریوی خود عبدالله در کاخ سپیدار جمع آمده بودند تا عبدالله به گونه یی معنادار نقش و وزنۀ خود را به رُخ احمد مسعود بکشد. پیامش به احمد مسعود این است که نقش من درپنجشیر تعیین کننده است و بزرگان و قوماندان ها برای گرفتن دستور و مشوره نزد من می آیند.

حاجی قهار درکشانیدن چند تنی که زبان به مدح و توصیف عبدالله وا کنند، زحمت کشیده بود. همزمان دریک اتفاق طنز گونه، فضل احمد معنوی وزیر گزینه شدۀ عبدالله در وزارت عدلیه، یک مکتوب سفارشی عبدالله درخصوص مقرری یک فرد درآن وزارت را دور انداخته است. معنوی احتمالاً با حلقات جمهوری سه نفره احتمالاً پیوند هایی به هم زده است.