-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۶, یکشنبه

انگلیس هم چه فریب کاری هایی می کند!

روزنامه نشنل ورلد چاپ انگلیس ظاهراً به 50 ورق اسناد اشد محرم وزارت دفاع بریتانیا دست یافته است که نشان می دهد بین امریکا و انگلیس روی باقی ماندن قسمتی از قوای انگلیسی درافغانستان پس از خروج کامل قوای ناتو و امریکا حرف و سخن هایی در جریان است. 

این مستندات گویا از سوی یک کارکن وزارت دفاع مفقود شده و کسی آن را در یک ایستگاه بس از روی یک پشتۀ خاکی مرطوب یافت کرده و به بی بی سی رسانیده است!

در گزارش مندرج درآن کاغذ ها آمده است: ادامۀ حضور نیروهای انگلیس به هر پیمانه یی باشد بعد از تکمیل خروج نیروهای خارجی از افغانستان می تواند نیروها را درمعرض خطراتی از سوی شبکه های پیچیدۀ بازیگران قرار بدهد. 

درآن سند تذکر رفته است که تا کنون گزینه عقب نشینی کامل در دستور کار است. درگزارش آمده است که کاهش قوت ها موقعیت نیروهای مشترک انگلیس وامریکا را آسیب پذیر می سازد.

این گزارش فاش شده نشان می دهد که بین امریکا و انگلیس دررابطه به اشکال ادامۀ حضوردرافغانستان صحبت ها و مشوره های کارسازی درجریان است.