-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۷, پنجشنبه

انتصاب بسم الله محمدی وضع را بدتر می کند


بسم الله متخصص پول سازی است/ او برپایه محاسبات گذرا روی صحنه آورده شده.

انتصاب بسم الله محمدی به وزارت داخله، آماج گیری گذرا بر پایۀ مصلحت تاکتیکی جمهوری سه نفره است. این خاصیت غنی است. بسم الله متخصص پولسازی است و مأموریت های گذشتۀ وی دروزارت دفاع و داخله کدام نقطۀ درخشانی را نشان نمی دهد.

دیری نخواهد گذشت آنانی که از تقرری وی ذوق زده شده اند، کارشان به افسرده گی بکشد.

به خصوص، درنجات رژیم سه نفرۀ غرق در تعصب سنگک شده و فساد سیستماتیک، هیچ کاری از دستش پوره نیست. اولاً درنصب و برکناری کادرهای بلند رتبه، نقشی نخواهد داشت. بسم الله در سال های خانه نشینی بسیار سرخورده و از نظر روانی بی اتکا و درین شرایط اضطراری، چیزی بیش از یک متاع استهلاکی نیست و دوسیه های اختلاس وغارت بین المال خصوصاً تمامی تجهیزات شفاخانۀ سردار داوود خان در دادستانی روی میز است. با این حال، نصب بسم الله، برآمده از مشورت های متحدان منطقه یی ( هند و ایران) می تواند باشد تا نگاه محور «مجاهدین» نسبت به حاکمیت، ازموضع تقابل به تعادل گذار کند.

چندی پیش رحمت الله نبیل اشاره کرده بود که هند و ایران به غنی اطمینان داده اند که او را مانند بشاراسد به زور حفظ خواهند کرد. اما موقعیت بشاراسد با غنی همسان نیست و نتیجۀ چنین گزینه یی درافغانستان، معادل یوم البدتر است.

اصل قضیه درآوردن بسم الله این است: جلوگیری از لشکرآرایی احمد مسعود و شروع حرکت محتمل از پنجشیر درنبردهای آینده با طالبان. اما او که از بانیان تخریب و فروش ماشین جنگی مقاومت به شکل پرچون به شمار می رود، هیچ گاه جرأت نخواهد کرد که پنجشیر را فدای بازی های غنی و امرالله بسازد. توانایی این کار را ندارد. همه ای این «سوداگران» در افکارعمومی پنجشیر فلتر شده اند. مگر جمهوری سه نفره ترجیح می دهد دربرابر احمد مسعود باید یک رقیب محلی را در دست داشته باشد. هدفی که در انتصاب بسم الله دنبال می شود، بخشی از ضد عملیات علیه رقبای داخلی است تا ایجاد خط جنگی مستحکم و سراسری علیه دشمن.

از نظر زمانی، بسم الله چانس چندانی برای ظفریابی بر طالب ندارد؛ با این دلایل: روی بستر سیل نمی توان خانه ساخت. از هر طرف سیل بحران و شکست جاری است. کاری از دست بسم الله ساخته نیست. تمامی ارگان وزارت داخله پیشاپیش روی مصلحت قومی ریزرف شده است. مضافاً با اندک ترین تغییر در آب و هوای جمهوری سه نفره در تعامل با پاکستان و خلیلزاد، بسم الله را دور می اندازند و دکترعبدالله حتی به دیدنش نخواهد رفت.