-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۱, جمعه

نیرنگ تازه جنرال پشقل

 بسم الله محمدی مشهور به جنرال پشقل، درین اواخر برای رسیدن به وزارت داخله، فراتر ازین که حاضر به پیش پرداخت 10 میلیون دالر به ارکان جمهوری فساد می باشد، به نیرنگ دیگری متوسل شده است. وی حبیب افغان - سردمدار نام نهاد کوچی ها- را درقصرش در پنجشیر مهمان کرده بود. چون می داند که محتوای صحبت ها را حبیب افغان حتماً به اشرف غنی انتقال می دهد؛ پیشنهاد کرده است که در استقرار زمین و علفچرهای دایمی و بلامنازع برای کوچی ها در پنجشیر اقدامی جدی خواهد کرد. وی گفته است که ما هیچ مشکلی به پروگرام حکومت نداریم. 

درپایان مهمانی ها، یک نمایش نشانی زنی در کوه و کمر محل اقامتش برگزار کرد.