-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۷, دوشنبه

وزیر دفاع روسیه : درافغانستان صلح نمی آید

نویسنده خبر: عطا صفوی

وزیردفاع روسیه سرگی شایگو با  نورلان هیرمیک بایف وزیر دفاع قزاقستان درحاشیه کنفرانس امنیت جهانی ملاقات نمود. سرگی شایگو با ابراز نگرانی ازوضعیت افغانستان گفت : قوت های خارجی یعنی ناتو وامریکا درمدت بیست سال  موجودیت خویش  کاری کرده نتوانستند. این قوت ها اینجا را ترک میکنند ودرسرحدات ما وضع خطرناک به وجود آمده است.

 وی افزود: من باور ندارم که دراین کشور صلح  وآرامش حاکم شود. 

وی به همتای قزاق خود پیشنهاد کرد که هرچه زود تر نشست فوق العاده وزیران دفاع کشورهای عضو امنیت دسته جمعی باید دایر شود ودرمورد تصمامیم  لازم اتخاذ گردد. 

درهمین نشست رییس شورای امنیت ملی روسیه نیکلای پاترشیف که فرد مهم دولت روسیه به شمارمیرود نیز گفته است:  استفاده ازافغانستان برای اهداف ژئوپولیتیک برای ما قابل قبول نیست وما این را میدانیم.

یاد داشت صاحب قلم : هموطنان ما ممکن است با این اخبار ناخوشایند ازمن ناراحت شوند ؛ ولی من مجبور هستم  بقول معروف «حقیقت تلخ بهتر است از یک دروغ شیرین» را تذکر بدهم.