-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۱, دوشنبه

اشرف غنی محتاج مقاومت دوم شد

احمد مسعود چندی قبل خطاب به اشرف غنی گفته بود که ما به تو محتاج نمی شویم؛ خدا کند روزی تو به ما محتاج نشوی.

هنوز دو ماه نگذشته که خطاب احمد مسعود مصداق عینی خود را نشان داد. « سرقوماندان اعلی» که 20 سال تمام، به نام مبارزه با دزدان جهادی، رشته های استوار بین الجماعات کشور را از چند جا پاره کرد؛ اکنون همان تُفی را که بالا انداخته دو باره می لیسید. نمونه اش، چسبییدن به بروپاچه بسم الله محمدی است تا مگرمعجزه کند و جمهوری سه نفره را چند روزی بیمه کند. 

شماری از ناظران نا شکیبا، انگشت اعتراض به احمد مسعود بلند کرده اند که کجا است و چرا خاموش است. احمد مسعود یک پدیدۀ جدید است و معجزه یی اگر رونمایی کند، از برکت مردم خواهد بود. احمد درصحنه حضور دارد و منتظر است تا دربزنگاه چند روز بعد چی تغییراتی می آید. مرتجعین فاسد شده از چند طرف درمخالفت با احمد برخاسته اند. شاید هفتۀ بعد، غریوی برخیزد.