-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۹, چهارشنبه

نگین طلا درانگشتر تروریزم دولتی دربدخشان

به سلسلۀ درگشایی پلان شده برای طالبان در شمال

 والی « سودا» گر و طلا فروش جمهوری سه نفره، تظاهرات مدنی و به دور از خشونت شهریان فیض آباد را برآمده از زیر آستین «صلاح الدین خیل و حزب تحریر» قلمداد می کند. این تظاهرات دودی است که از مجمر فساد سیستماتیک، مزدوری وانسان فراموشی و ددمنشی فرستاده گان «یک اقلیت خائن» به هوا شده است.

ولایتی که از قدوقامتش، رشته رودبارهای آب پاک روان است؛ باشنده هایش از بی آبی و بی برقی فریاد العطش سر می دهند و روزانه قطار تابوت های جوانانش دردفاع از مملکت، از محاذات جنگ به سوی گورستان ها روان است.

دکتاتورکابل درین شش سال به آن ولا چی کرده است؟

این نخستین والی جمهوری فساد در بدخشان است که مجموعه کارکرد هایش، نگاره اندازی درفیس بوک و پوشیدن لباس های مفشن بوده است. اینک، بر فرهنگ مدارا و تساهل بدخشانی ها، با دستان خودش مُهر بربریت کوبید. این حوادث، نشانگر سقوط یک به یکِ ولایات به نفع طالبان است؛ اما جنبش مقاومت ملی مأمور به طرد بربریت، به هوش باشد که خالیگاه برخاسته از سقوط ولایات به دست مردم، اسباب رخنه و تجاوز طالبان بر سرنوشت مردم نشود. سیاستگران کابل نشین بدخشان از حوادث عقب افتاده و اوضاع از آن ها جلو زده است.