-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

نخستین نعرۀ «ستون پنجم» طالب، علیه احمد مسعود

 کشور، آبستن دردی فرساینده و زایشی جدید است. 

درحالی که طبق نقشۀ مخفی بین دولت و طالبان، تحویل دهی قرارگاه های جنگی، عمدتاً درشمال، گام به گام ادامه دارد، کمال ساپی، نمایندۀ طالبان دولتی از سوی کندز درولسی جرگه، برضد احمد مسعود به فریاد آمد. توجه کنید؛ به جای فراخوان برای جلوگیری از بسترهای کلیدی شمال به نفع طالبان، وی چی می گوید:

یک طفل که هنوز بینی خود را پاک کرده نمی‌تواند، در ولایت‌های شمال می‌آید و ادعای رهبری مقاومت دوم می‌کند. او هنوز سن قانونی‌اش پوره نشده، متاسفانه تعدادی آدم‌های نادان در کندز و دیگر ولایات برایش چک چک می‌کنند.

ازین گلو دریدن ناگهانی درآستانۀ سپردن شمال به مدیریت طالبان، فهمیده می شود که کار بسیج مقاومت ملی برای دفاع ازمدنیت کشور دربرابر بدویت طالبانی و شبه طالبانی و بی اثرسازی توطئه پاکستان، ارگ کابل، با روادیدِ امریکا به درستی جلو می رود.  مفرزه های طالبی درشمال تازه مشوش شده اند که سرازیری رودبار مقاومت مردمی، ممکن است همه سازه ها و خوازه های توطئه گران را درهم شکند. 

 اما واقعیت تلخ ودلهره آور این است که به علت انفعال 20 ساله، خیانت عناصر رده اول مقاومت اول، و سیستماتیک شدن ذلت ذهنی و روانی در اردوگاه مقاومت، خطر شکست درمرحلۀ اول جنگ درتمامی جبهات مقاومت وجود دارد. اما شکل و ریختِ هیکل مقتدر تشکیلات رزمی وسیاسی برای حراست از روح و زمین افغانستان نیز به سرعت نمودار خواهد شد.