-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۴, جمعه

هشدار برادررئیس جمهور به رئیس جمهور

 حشمت غنی احمدزی

جنگ کنونی دولت با طالب، بدون استراتیژی است و مردم مستقیم درمسایل حضور ندارند. ارگ باید به روی مردم باز شود. سیستم دولتی کهنه و فرسوده است و مانع رشد اقتصادی شده است. اگر عمق دیدگاه تغییر نکند اوضاع وخیم تر می شود. به طور مثال چرا مردم از علی پور حمایت می کنند؟ به خاطر این است که مردم ترس دارند که هرگاه حکومت سقوط کند یک مرجعی باشد که درعقب شان ایستاده باشد. تا کی نیروهای ما بجنگند و تابوت های شان به ولایات شان برود؟

مثال دیگر: ولایت لوگر که رئیس جمهورخودش از همان جاست، به طورکامل درگرداب فراموشی رها شده است و والی اش شب و روز در جنگ است و هیچ پروژه یی اقتصادی و امنیتی برای آن دردستور کار نیست.

عاقبت این وضعیت تباهی است.