-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲, چهارشنبه

کشتارهای سختی درشمال روی خواهد داد

 جنگ های دشواری در شمال روی خواهد داد که باید سرنوشت تعیین کند. حامیان طالب تنها به حفظ میدان جنگ درشمال قانع نیستند؛ آن ها میخواهند شمال ر به قلمرو تازه ای برای پیشبرد جنگ امریکا درگسترۀ آسیای میانه تبدیل کنند. نیروهای ضد طالبان درشمال و درهمه جا، کابوس وحشتناکی برای طراحان جنگ جدید است.

پیش رانش حشری طالبان تا این جا، جنبه آزمایشی داشت؛ اما نتیجه گرفتند که مردم با خشم کامل و ارادۀ آتشین حاضر به کوبیدن دسته جات تروریستی هستند. تا طرح پلان بعدی یا تغییر طرح کنونی، دیگ جوشان شمال را حفظ می کنند. هنوز به درستی نمی توان مشخص ادعا کرد که لشکرهای مقاومت ملی برای حراست از مدنیت و هستی افغانستان، قدرت پایدار و کارساز خود را درچه اشکالی نشان خواهد داد. هرگاه این قیام ها جنبه موقتی داشته و به تدریج قابل خریدن و سست شدن باشد، نقشه های دیگری به منصه ظهور می رسد.

من فکر می کنم که هند وایران ازنظر استراتیِژی درجنگ افغانستان بسیار به هم نزدیک اند. به خصوص ایران، حوزۀ شمال را هرگزتحت مدیریت پاکستان، امریکا و عربستان تحمل نمی کنند. نه مردم شمال تحمل دارند؛ نه قدرت های ذیدخل. نبردهای سهمیگینی درپیش است. درصورت شکست های فراگیرطالبان درشمال، قتل عام های هولناکی را شاهد خواهیم بود. جنگ، شعورخودش را دارد که ضد شعورعمومی است و خود کار عمل می کند.