-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۴, جمعه

بسیج علیه طالبان هنوز چندان واقعی نیست

 

ممکن است بعد ها به یک واقعیت فراگیر تبدیل شود.

خبرهای تقریباً دقیق مشعر اند که جبهۀ واقعی مردمی برضد طالبان هنوز شکل نگرفته و کدام چهرۀ شاخص به عنوان رهبر این موج درمیدان حاضر نیست.

همایش های نامنظم و جرقه یی درصفحات شمال، شرق و ارزگان که ظاهراً بسیج علیه طالب نام گرفته، دم نقد، اقدامات واکنشی اند که عمدتاً به ابتکار زورمندان محلی و نماینده گان حکومتی از طریق تحریک و ترسانیدن مردم برپا شده اند. به ارجاع به قساوت کاری های طالبان، تا الحال مردم از ترس جان خود شان مسلح شده اند؛ اما تا آماده شدن برای جنگیدن پایدار علیه طالبان فاصله زیاد دارند. 

یک جنگنده زمانی که کلاشنیکوف برشانه می کند، اول به فکراعاشه و مواظبت از خانواده اش می افتد. ثانیاً احساس و روان خود را به قناعت می رساند که چرا و برای کی ها خون خود را بریزاند. این انگیزه هنوز درنطفه است.

چیزی پنهان درپوست اوضاع تکان می  خورد. به نظر می رسد که درفاز اول مقابله با ایلغارطالبان، هرگاه رهبری طالبان اندکی از تشدد و برخورد جانورمنشانۀ خویش درمحلات مسخر شده بکاهند، کمپاین قیام سراسری علیه طالبان خود به خود می خوابد. شاید یک بخش مردمی که از روی بیکاری به این موج ملحق شده اند، بعداً درچوکات قطعات «خیزش مردمی» از سوی دولت تنظیم شده و معاش مختصری برای شان درنظرگرفته شود.