-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۳, پنجشنبه

به این نکبتِ بی پدر و مادر چی گفتنی دارید؟

این الاغ معمم، را از خواب بیدار کنید.

این نفر سالیان متمادی است که درامریکا زنده گی دارد و تمثال «خرعیسی» شده است. شبکه های خائن تلویزیونی درکابل، براساس یک بندوبستِ برخاسته از معامله ضد افغانستان یا جبونی ژنتیک شده، این لهو ولعب گوی مزدور را درگفتمان های سیاسی به روی پرده می آورند. این بدبخت به شرف و عزت کابل با دهان سراپا آلودۀ خویش اهانت می کند؛ میلیون ها تن اهل افغانستان، مسلمان، غنی و فقیر، مظلوم و مدنیت طلب و گرسنه را از دیو ودد طالبی می ترساند و از امریکا فتوا می دهد که: راه بهشت به دروازه‌های کابل رسیده و هر کس‌ که مردم کابل را بکشد، به بهشت می‌رود.

به گفتۀ این خبیث بالفطره، مردم کابل اولیای شیطان هستند.

سیاف، زمانی درپشاور، همین حدیث ضاله را فریاد می کرد؛ و می فرمود که خاک کابل برای آن که تطهیر شود؛ یک مترچقر باید با بلدوزر کنده شود؛ اکنون کجاست؟ این خادمِ یهودِ امریکا نشین، خودش به استناد فتوای خودش، از اولیای شیطان حساب نمی شود؟  علمای دینی درکابل و سراسر کشور اگر دل به طالبان نه داده ؛ یا دست شان به ریسمان نمرود های مطرودِ بی پدر و مادر- زاده شده دربیغوله های اطراف مدارس مذهبی پاکستان-  پیچیده نیست؛ چرا صدا بلند نمی کنند؟