-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۴, جمعه

با موترهای کروزین می توان طالب را نابود کرد؟

قوماندانی جنگ مقدس علیه طالبان از سوی استاد عطا امری پذیره و ارزشناک است؛ مگر...

 همایش جنگی استاد عطا درمزارشریف به هدف عقب رانی طالبان را دیدم. 12 موتر کروزین مدل بالا، دها عراده هایلکس مدل بالا، چند تانک مصرفی شبدری رنگ که صد ها تن در آن سوار بودند. ما که امتحانات جنگی طالبان را دیده ایم، از خود پرسیدم که این ها طالبان را قلع و قمع می کنند؟

خود استاد عطا چنان یونیفورم اتو کشیده برتن داشت که حیفم آمد خاک ولسوالی های جنگ زده آن را خاکستری بسازد. این که سرنوشت جنگ با طالبان درشمال چی خواهد شد، کسی نمی داند. اما فهم تجربی ما به اندازه یی است که نسبت به جنگ فاتحانۀ این قوت های جمع شده از زنده گی آرام شهری تردید داشته باشیم. استاد عطا در سخنرانی انگیزشی درمحضر داوطلبان بسیجی گفت که نه ترسید از طالب و به آن ها جواب دندان شکن بدهید! از روی ندای وجدان می گویم که سخنانش از اعتماد به نفس خالی بود!

درهندسه جنگ و مضمون جنگ باید دگرگونی قاطعی پدیدار شود تا مقاومت خلق علیه یک لشکراجنبی به دور از مدنیت قوام گیرد.