-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲, چهارشنبه

نیروهای مقاومت هنوز سخت آسیب پذیر اند


مردم نباید درهیجان کاذب غرقه شوند؛ آن ها نیاز دارند که چهرۀ اصلی واقعیات جنگ را ببینند.

نباید در انهدام زودرس ایلغارگران طالب، ره مبالغه پیمود. خطر شکسته شدن، نخستین گردان های تازه پا علیه طالبان درهمه ای محاذات وجود دارد. واحد های مردمی تازه تشکیل درشمال، در رویارویی مستقیم با دشمن، همانند جنگجویان بی رحم دشمن، کارآیی نخواهند داشت. این دسته جات به شکل استعجالی روی صحنه آمده اند.

هدف اولی سازمان جنگی «مقاومت»، ایستاندن لشکرهای تعرضی طالبان، طالب است. درمرحله بعد، آزمون سخت و حتی شکست های زنجیره ای درپیش دارند. این نیروها درفاز سوم، به تجارب جنگی می رسند.

گذار استراتیژیک از پخته گی دفاع وجنگ، گفتمان نابودی دشمن را دراولویت قرار می دهد. فرماندهان و رزمنده گان مجرب مقاومت این مساله را می دانند و درتلاش انتظام کار ها اند.