-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۴, جمعه

واقعه نو

 برخی گزارش ها حاکی است که طالبان در دور جدید تهاجمات شان در صفحات شمال و حوزۀ جنوب غرب به خصوص هلمند، با تسلط بر مناطق دولتی، زنان و دختران مأمورین دولتی را با خود برده اند و از آن ها پول و اسلحه طلب کرده اند. هنوز صدای هیچ کسی درین رابطه بالا نشده است. شاید نوعی گروگان گیری در میان باشد.