-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۱, دوشنبه

احمد مسعود / بسیج عمومی و سرکوب طالب دراراضی وسیع شده

طالبان بار دیگر خمار دشت های لیلی شده اند.

ساحۀ جنگ، پرت و گسترده شده و عقبه های گریزطالبان دردست مردم است. درصورت قیام، تا آخرین نفر کشتارخواهد شد.

حفیظ الله نظری نوشته است که طالبان یک بار دیگر خمار دشت های لیلی شده اند. درگفتار وی نکته یی بسیارحساس وجود دارد.

عبدالله پیمان درهمین ارتباط نوشت که از دیروز بدینسو در پاره ای از خطوط جنگ نشانه های این امر آشکار شده است. 

رهبر عمومی کل مقاومت- آمر صاحب احمد مسعود- طی تماسی که با فرماندهان مقاومت در ولایات مختلف شمال داشته اند، بر ضرورت ایستادگی و سرکوب طالبان تاکید نموده و حکم بسیج نیروهای مردمی در این ولایات را صادر کرده اند. 

 طالبان درگذشته درجنگ رویاروی، به شیوه شلیک وگریز، به سرعت عقب نشسته و به خاک پاکستان داخل می شدند. درهفته های اخیر، ساحۀ جنگ را وسیع ساخته و از منزلگاه ها و مواضع شان کنده شده و درنقاط دور دست، بدون عقبه، پراکنده شده اند. اکنون از نظر عملیاتی، طالبان درآسیب پذیرترین وضعیت جنگی قرار گرفته اند؛ درصورت بروز قیام وپرخاش درسراسر این نواحی، طالبان با آن که زرادخانه های تسلیحاتی دولت را به تصرف در آورده اند، درهرجایی که مستقر شده اند، مسیرعقب گشت ندارند. با شروع قیام سراسری، تمامی آنان قتل عام خواهند شد.

عبدالله پیمان درگزارشی نوشت: در ضد حمله هماهنگ ارتش و نیروهای مقاومت یک ولسوالی از کنترل این گروه خارج شده و در اطراف طالقان و میمنه طالبان متحمل تلفات سنگینی گردیده اند. فرماندهان شمالی نیروهای کمکی خودرا با هدف سرکوب طالبان در غوربند به این ولسوالی فرستاده اند. فرماندهان تخار و بغلان خودرا آماده برچیدن بساط پهن شده ای طالبان از ولسوالی های این ولایات می کنند. در بادغیس نیروهای مردمی خبر از فربه شدن صفوف مقاومت در برابر این گروه می دهند. مردم و نیروهای مقاومت در چند ولایت دیگر شمال به سرعت در حال مسلح شدن اند.