-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

آخرین پیکارتاریخی مارشال دوستم شروع شده

سازش سیاسی بین مارشال دوستم و طالبان امری کامل نا ممکن است. ارگ سپاریدن کلان شهر ها به طالبان را در دستور کار خود دارد.به نظر می رسد که عقب نشینی قوای مسلح دولتی از خطوط دفاعی فاریاب و جوزجان، براساس دستور رسمی از ارگ است و درنتیجه جنگ عظیم و سنگین، هم آهنگ درمحورهای زیستی ازبک ها و ترکمن ها به خصوص ساحۀ جنبش ملی اسلامی تمرکز کرده است.

جنبش ملی اسلامی بعد از طرد والی «جمهوری شاهی» از پادگان فاریاب، اکنون از چندین استقامت  به وسیلۀ طالبان جمهوری مورد هجوم قرار گرفته است.  مارشال دوستم و لشکرهای محلی تحت فرمان وی درین جنگ، محکوم به پیروزی اند؛ چون راه دیگر، اضمحلال است.

 این واپسین نبرد مارشال دوستم با طالبان و سکتاریست های ارگ خواهد بود. یکی باید مضمحل شود تا تحول تاریخی و سیاسی تازه رقم بخورد.  طالبان با استفاده از هزاران موتر سایکل، از چندین ولایت برای درهم شکستن اقتدار مارشال دوستم نفربری کرده اند. 

بعد از سقوط ولسوالی قیصار و دولت آباد، از سه مسیر، راه جوزجان با مزارشریف را بند آورده و  شاهراه سرپل - جوزجان درشعاع آتش قرار دارد. دایرۀ جنگ درحال گسترش است و کشتارهای تاریخی درپیش است. تمامی نیروهای وابسته به جنرال ملک، احمد ایشچی نیز درین پیکار سردرگم اشتراک دارند. جنگ علیه مارشال دوستم از دو استقامت هدایت می شود: طالبان و ارگ کابل

«شمالی»، حوزۀ جنوب غرب و درکل، حوزۀ پنجشیر، بلخ و بدخشان تماشاگر دریک خاموشی معنا دار فرو رفته اند. این طور پیداست که دست و پای نیروهای سیاسی و نظامی خارج از حکومت، در زنجیرۀ زدوبند های پیچیده یی با حضور قدرت های منطقه یی پیچیده شده است.

مارشال دوستم درآستانۀ اعلام جنگ سراسری و بسیج عمومی قرار دارد. سقوط حوزۀ نظامی مارشال دوستم، بی هیچ تردید و توقفی، زنگ سقوط تخار، بغلان و بلخ را به صدا در خواهد آورد. آدرس اصلی این گردش های جنگی، پنجشیر و شمالی است تا سلطه برکابل با درد سر کمتر یا با تلفات و هزینه محدود قایم گردد.

این را هم به یاد داشته باشیم که هرگاه طالب و ارگ درشمال با شکست رو به رو شوند، ساختارنظام سیاسی درافغانستان برای ابد تغییرخواهد کرد و حتی موج تحول با سرعتی گیج کننده دامن کابل را می گیرد.

جنگ شمال با دیدارهای ناگهانی خلیلزاد درکابل در پیوند است. درحالی که قتل عام نیروهای امنیتی و اردوی ملی از سوی مفرزه های درهم پیچ دشمن در گوشه و کنار کشور درجریان است، خلیلزاد با آدرس های خودی درکابل درمشورت است و با بی شرمی تمام می گوید که طالبان به اردوی ملی افغانستان افتخار می کنند!