-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۰, پنجشنبه

طالب درجنگ شمال، نقره داغ می شود

  

جاودان یاد احمد شاه مسعود گفته بود که شکست درجنگ، پس از «شکست معنویت» می آید. احمد از قحطی 20 سالۀ معنویت مطلع است و بار سنگینی برشانه دارد.جبهه مقاومت در آزمونگاه تاریخی سخت دشوار، روی نوک پا ایستاده است. 

زیرساخت ها درحال انهدام، برق پایتخت قطع و نا امیدی در روح مردم لانه گرفته است. سناریو همین بود تا نظام طالبان در ریخت تازه، اما با مضمون کامل ارتجاعی اش، به حیث نهادی «نماینده» برای بازیگران درکابل جایگزین شود.

نخبه های استخباراتی و دالری، خود فروشان به ظاهر «مستقل»، سکتاریست های میدان باخته و ایدیولوژی زده های فسیل شده که تا همین دم، جنبش مقاومت ملی افغانستان را بالنوبه ازیک دریچه کِدر و نحوست نظاره گر بوده اند؛ مجبور به عشوه نمایی شده اند.

اکثرمردم، گرفتار دلهره وانتظار، به نا شکیبایی افتاده اند که « مقاومت چی شد؟» مقاومت را دسته جمعی قصاص کرده بودند و اینک باید از نخستین خشت دو باره بنا شود و این بار با قدرتی غافلگیرانه، به تاریخ افغانستان امتحان خواهد داد؛ درغیرآن، بی هیچ اگر و مگری باید نوشت که افغانستانی وجود نخواهد داشت و رؤیا های مصادره شده اش هرگز باز نخواهند گشت.

احمد مسعود، کوه مقاومت دربرابر جباریت بدوی است. اولین گواه این فتوا این است که وی مانند جاودان یاد احمد شاه مسعود « کوه تقوی» است. مسعود گفته بود که شکست درجنگ، پس از «شکست معنویت» می آید. احمد بار سنگینی برشانه دارد. او باید «از میان دیوهای مست» داخلی بگذرد تا به رزمگاه برسد. اما می رسد. دیو های مستِ و پروار شده از حرامیت، 20 سال است که در داخل جبهه مقاومت غرفه های خود فروشی باز کرده اند. آن ها هسته های ویروسی پاکستان، انگلیس وامریکا اند که از حیز انتفاع خارج شده اند.

گزارش مشعر است که پاکستان با انتقال ده ها هزار طالب از جنوب به شمال و فتوحات سریع در آن گستره، تلاش دارد در میز مذاکره دست بلند داشته باشد؛ همزمان درتلاش حصول توافق با جبهه مقاومت است. پاکستان از مزمن شدن جنگ واهمه دارد و هند و ایران به شدت سرگرم ضد حمله بر گلیم روبه گسترش جنگ نا منظم در شمال اند و پاکستان از جاروب شدن قطعی طالبانیزم در شمال سراسیمه است.

جنگ ترکیه و ایران نیز از پرده برون افتاده و ایران، هند، روسیه و چین هرگز اجازه نخواهند داد که میدان هوایی کابل به ارتش ترکیه داده شود. هیچ قدرتی به ترکیه اجازه نخواهد داد که داعش چند ملیتی را با کارگیری قانونی از پرواز گاه کابل، بر شمال وجنوب افغانستان مسلط گرداند. به تازه گی، وقتی جوبایدن به تلفن عمران خان پاسخ نداد، اوضاع درعقب صحنه رنگ دیگری گرفته است.

باری مسعود بزرگ گفته بود: هرگاه ده نفر درشمال مخالف نظام باشد، حکومت مرکزی روز خوش نخواهد دید. اکنون معادله از آن زمان فراتر رفته و احمد مسعود یک مقدار به زمان بیشتر نیاز دارد. درسطحی دیگر، همه چیز آرام است و رفتن عطا نور به بلخ و رفتن محقق به بلخاب یک نمایشی بود که آب از آب تکان نخورد. زیرا چیز های تکان دهنده یی در جریان است. قدرت ها با احتیاط برای یک کشاکش پسا خروج آماده می شوند.

فتوحات پاکستان زمینه را برای ایجاد گورستان های جمعی و نقره داغ شدن های تروریست های چند ملیتی مساعد کرده است. اتاق جنگ در جبهه مقاومت فعال و جبهه کابل درحال شکل گیری است.