-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۰, یکشنبه

سفیرپاکستان، مردم افغانستان را «ملیشه» می گوید!


منطق وارونۀ دشمن، مانند زبان افعی، از دهان شان بیرون می جهد. مثل این که خشم عمومی را محاسبه نکرده بودند.

در روزهای پسین، بعد از شروع دفاع مردمی سراسری در برابر طالبان، کاروان های تابوت، شبانه روز از چندین محور به سوی پاکستان درحرکت بوده است.  
این وضعیت پاکستان را که روی یک بندوبست با عوامل خائن و کشورهای ذینفع، برای ورود طالبان به کابل لحظه شماری می کرد، به شدت دستپاچه کرده تا آن جا که صدای سفیر پاکستان بلند شده است. 

منصوراحمد خان، درگفت وگو با آژانس فرانپرس از انتظام و گسترش قیام مردم علیه اجانب، به ترجمانی از اتاق جنگ آی اس آی پرداخت و اظهار داشت که قیام مردمی ( به قول او ملیشیا ها)  خطرناک است و اگر جنگ، میان «ملیشه‌ها» و طالبان ادامه یاید، وضعیت در افغانستان خطرناک خواهد شد. 

منصوراحمد خان مردم افغانستان را که به حراست از شرف و هستی خویش دست به اسلحه می برند؛ ملیشه توصیف می کند، اما به مفرزه های خانه زاد ( طالبان مغز شویی شده) مردم افغانستان خطاب می کند!

 اما سخنگوی ارتش پاکستان هم به طریق دیگری دهن دره کرد که تماشایی است. سخنگو گفت: ما ضامن روند صلح افغانستان نیستیم!

واقعاً... مردم ما می دانند که پاکستان مدیریت و مسوولیت جنگ را برعهده دارد. ناگفته نماند که دستگاه دپلوماسی جمهوری سه نفره درین باره خاموش است.