-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۱, جمعه

بی بی سی میخواهد بگرام را به طالبان جایزه بدهد

لیزدوسِت خبرنگار بی بی سی درمقام سخنگوی طالبان، پیش از نشر واکنش طالبان چنین نوشت: 

طالبان به بگرام چشم دوخته‌اند.

لیز دوسِت خبرنگار ارشد بی بی سی است که هیچ گاه سر به هوا و غیر مسوولانه گزارش نمی نویسد.

حرفی است دقیق؛ اما طالبان چشم به بگرام ندوخته اند؛ امریکا، انگلیس وپاکستان درین باره با هم توافق کرده اند.   بگرام از سرباز امریکایی خالی شد؛ نه از سلطۀ امریکا.

مسأله کاملاً روشن است. آن چه روشن نیست، این است که تحویلدهی بگرام به طالبان به چی شکلی قرار است اتفاق بیفتد؟ پرسش مهم اول این است که آیا واگذاری بگرام بدون توجه به بازیگران داخلی و منطقه یی به طالبان سپرده می شود؟ ثانیاً طالب قادر است بگرام را وضع الجیش به دور از مخاطرات برای خودش نگهدارد؟

افغانستان سرزمین ممکناتی است که از مسیر نا ممکن می گذرد و بالعکس.

ماجرا به همین ساده گی نیست که: بگرام تخلیه شد.

 خبراصلی این اطلاعیۀ کوتاه، درجای دیگراست؛ در اتاق مذاکرات بین پاکستان وامریکا که کدام نیرو یا جناح رقیب، بگرام را درقبضه بگیرد.

 این پایگاه کلیدی که سرنوشت شهر شش میلیونی کابل، حاکمیت جمهوری سه نفره، پیروزی و شکست لشکرپاکستان و ظفرمندی و نا توانایی جبهه مقاومت ملی به آن پیوند دارد، قرار است به کدام جناح سپرده شود؟

بگرام تخلیه شد، کالبد یک خبر کوتاه است. 

روح و خون خبر آن است که امریکا، از مدیریت و نظارت بر بگرام هرگزانصراف نمی دهد. چه مطابق سازوکار مخفی، به پاکستان سپرده شود، چه به دولت منزوی کابل؛ اما سرنوشت جبهه مقاومت افغانستان علیه بربریت پاکستانی به همین بسترگاه کلیدی گره خورده است.

وقتی ظرف دو هفته، ده ها گارنیزیون نظامی، ده ها هزاراسلحه معۀ 700 تانک هاموی از دست اردو وپلیس به طالبان چند ملیتی حواله می شود؛ سپاریدن بگرام قدم بعدی نخواهد بود؟

 هرگاه ایران، هند و روسیه بگذارند؛ و جبهه مقاومت کوتاه بیاید و لشکرنیابتی پاکستان، بعد از یک دور گیر و گرفت های اراضی بربگرام مسلط شود؛ یا بنا به نقشه یی سری دراختیار آنان گذاشته شود؛ اولاً افسانه « پل اتک» فوری تبدیل به روایت عمیق استراتیژیک «پل متک» شده و درفاز بعدی، عمق استراتیژیک تا سواحل آمو پهن می شود.