-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۲, سه‌شنبه

کرزی خیال رهبری حکومت مؤقت در سر دارد

 

حامد کرزی بعد از شش سال نشست خبری راه انداخت؛ مگر چه خبر است؟

سخنانش نا پیوسته وفاقد یک تم اصلی بود؛ از یک شاخه به شاخۀ دیگر پرید؛ اما از یک تنۀ واحد درخت به زمین پائین آمد: طالب از جمله صاحبان اصلی افغانستان است!

گفت: ای طرف افغان، آن طرف افغان است!

از جمع خبرنگاران هیچ کسی از ایشان سوال نه کرد که پس کاروان های تابوت های طالبان چرا شب و روز به سوی خاک پاکستان درحرکت اند؟ کرزی، چنان به ناز ونوازش لشکر راهبردی آی اس آی گرم آمده بود که اصلاً به روی خود نیاورد که مردم درگوشه و کنار افغانستان برضد طالبان آمادۀ نبرد اند.

کرزی احتمالاً زینگنالی دریافته است که به رهبری حکومت عبوری برکشیده شود. از همین رو، هم درسرصحبت و هم درختم گفتارش، سر حکومت صدا زد که چانس صلح را ضایع نه کند؛ یعنی هرچه زود به تحویل دهی قدرت آماده شود. 

نکته یی مرموز تر درسخنان پراکندۀ حامد کرزی این بود: به زودی صلح تأمین می شود!

فی الفور به طالب صدا کرد که از گرفتن ولسوالی ها به جایی نمی رسید!

کدام گپ کرزی را قبول کنیم؟

صلح تحمیلی درتاریخ افغانستان چی وقت نتیجه داده است که حالا بدهد؟ طالب ماهیتاً یک پدیدۀ خارجی است و از بی سواد تا ماستر و سیاست پیشه، به این حقیقت تلخ وقوف دارند؛ کالبد و قوارۀ طالب که مثل افغان است، چه چیزی را می تواند بیمه کند؟