-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۳, یکشنبه

این است ثمرۀ کار حامد کرزی

حامد کرزی، به جای آن که پاکستان را کارخانه طالب سازی قلمداد کند، زندان بگرام را کارخانه طالب سازی توصیف کرده بود. کدامش درست بود؟

حامد کرزی در سال ۲۰۱۴ با انتقاد شدید از آمریکا، بازداشتگاه بگرام را "کارخانه طالب‌‌سازی" خوانده بود.

 آقای کرزی در آن زمان گفت: "براساس معلوماتی که من دارم، بگرام کارخانه طالب‌سازی است. بگرام جایی است که مردم بیگناه آن جا آورده می‌شوند و به آنها علیه خاک خود و دولت خود نفرت سپرده می‌شود ... از راه توهین، شکنجه و آزار. زندان بگرام جایی است که مردم بیگناه افغانستان انداخته می‌شوند و از آنجا علیه کشور خود بسیج می‌شوند."

او گفته بود که در سال ۲۰۰۸ در جریان سفر یک هیأت مجلس سنای آمریکا به افغانستان، یک عضو این مجلس به او گفت: "ما اگر شک کوچکی به کسی داشته باشیم او را زندانی می‌کنیم. من گفتم که این کاری است که شوروی‌ها در افغانستان کردند و باعث بلوا و بغاوت عظیم و جهاد در افغانستان شد. گفت که نخیر، ما تاسیسات بزرگتری می‌سازیم و مردم زیادتری از خاک شما را زندانی می‌کنیم. من گفتم که نمی‌گذارم که شما این کار را بکنید. گفت: تو یک آدم هستی، نمی‌توانی جلو ما را بگیری."