-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۰, یکشنبه

تقابل خیزش های مردمی با دولت غنی

این تقابل دیر یا زود علنی می شود. حکومت غنی، از خیزش های مردمی علیه طالبان، اضافه تر از طالبان ترس دارد. لشکرهای دفاع مردمی به زودی به یک هیولای درون نظام تبدیل شدنی است. ارگ مجبور است که قطعات دفاع محلی را عاجل مسلح کرده و به جنگ طالبان بفرستد؛ درغیرآن، سقوط اگر درچهار ماه اتفاق بیفتد، درچهار هفته حادث خواهد شد.

طالبان تا کنون به توافق فی صدی در گرفتن اراضی و اسلحه، تا حدودی پایدار مانده و از یورش به شهرها ابا ورزیده اند؛ اما این حالت به زودی تغییر خواهد کرد.

 اردو بعد از افشای فایل صوتی عمرداوود زی، بیشتر از گذشته بالای ارگ بی باور شده است. وقتی به اردو قومانده می شود که ذخیره گاه های اسلحه را گذاشته از ساحه عقب نشینی کنید؛ دیگر چه روحیه و اعتمادی به آن ها باقی می ماند؟ رژیم روز تا روز در کجراهۀ تعصب سرگردان می شود و هیچ نشانه یی از اصلاحات نیست. سوال این است که سقوط چه گونه اتفاق می افتد؟

خیلی سریع و غیرمنتظره اتفاق خواهد افتاد.