-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۸, جمعه

نصیر علوی و دفاع تاریخی از هرات

ارگان های محل این خبر را تکذیب کرد.

هنر نصیرعلوی، حفظ موازنه میان گروه های فشار است. والی های قبلی، فقط به یک کانال و یک شخص پاسخگو بودند.

خبر می رسد که در اوج تیره گی وضعیت امنیتی درهرات، سید نصیراحمد علوی به‌ جای جنرال عبدالصبور قانع به عنوان والی جدید هرات تعیین شده است. علوی تجارب امنیتی متراکمی در رابطه به زادگاه خود - هرات- دارد و چهل سال درین پیچ وخم های دفاع از هرات، ره پوییده است.
 هرگاه در دوایر ریاست ادارۀ امور، شورای امنیت ملی یا حلقات ستون پنجم درین گزینش کار شکنی نه کنند، موجودیت علوی در مسند اختیار دار هرات یک گام مثبت به جلو است. 
چی بگویم؟ یافته های پانزده سال پیش من نشان می دهد که نصیرعلوی کادرامنیتی سرد و گرم چشیده؛ اما کمی بیشتر از امنیتی بودن، فردی فرهنگی و پیچیده درروابط عاطفی است. 

هرات امروز را تدبیر و بی رحمی می تواند از گزند دشمن نجات دهد. اما من مطمئن هستم که علوی به یک مدیرجدید تبدیل شده است. فضا و شرایط این سال ها او را هم طراز وضعیت ساخته است. علوی! تو در چندین جبهه در داخل دولت و درعرصه کاری مواجه خواهی بود؛ عامل پیروزی تو درین مأموریت، قاطعیت بی امان در سرکوب دشمن است. یک بورد خاص مشاورتی وعملیاتی تشکیل بده و هرات را به گارنیزیون شکست ناپذیر و کابوس برای دشمن تبدیل کن.