-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۸, دوشنبه

سرنوشت تالقان درگرو دو گزینه است

یا طالبان به جایزۀ درخشان دست می یابند؛ یا استخوان شکن می شوند.

وضعیت تخار نشان می دهد که احتمالاً جمهوری سه نفره درنظر دارد که مطابق طرح از قبل آماده شده، پایتخت مقاومت علیه طالبان را در موقع لازم به طالبان جایزه بدهند.

فرماندهان دفاع از تالقان دربستر مجروحیت افتاده اند و از رسیدن نیروهای تقویتی، اسلحه و تجهیزات رزمی از کابل خبری نیست. 

نقش بسم الله محمدی به مرور مرموز تر شده است. گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دست یافته است که بیانگر نوعی بندوبست بر سرسرنوشت تخار است. از سرازیر شدن نیروهای مقاومت از دیگر ولایات نیز به آن جا جلوگیری شده است. یا دروازه های تالقان به روی ایلغارچیان گشوده می شود و یا به گورستان تاریخی طالبان تبدیل خواهند شد.