-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۶, شنبه

چرا نام کرزی از فهرست هیأت دوحه برداشته شد؟

 حامد کرزی چطور از فهرست هیأت مذاکره کنندۀ دولت کابل و سیاسیون برجسته حذف شد؟ به خواهش و فشار چه مرجعی؟ طالب از اول با  کرزی و احمدزی حاضر نبود/ نیست که دور یک میز بنشیند. به نظر می رسد که این تغییر، کار خلیلزاد باشد که از حنجره ملابرادر اعلام شده باشد. کرزی آشکارا از اجندای چین، روسیه و ایران حمایت می کرد و تقریباً نمایندۀ آن ها به شمار می رود. هیچ کسی به اندازه حامد کرزی به طالبان خدمت و یاری نرسانیده است. اما نگاه کنید به اصل قضیه که: طالب، از خود صاحب دارد. اما کرزی از قومیت برآمد می کرد. حرف آخر را «صاحب» می زند؛ نه قومیت.