-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۶, چهارشنبه

نظام اسلامی هرگز درافغانستان جای ندارد

«نظام اسلامی» یا «دولت اسلامی» رگ و ریشه و پیشنیه درافغانستان ندارد. 

چون، چنین چیزی درتاریخ ماضی و حال نداشته/ ندارد.وجود ندارد؛ آن چه وجود داشته، یک رشته روایات ویراستاری شده و مجموعه ادعا ها و اضافات لفظی در ادوار گونه گون از سوی حکما و شاهان بوده است. نظام اسلامی، قطعاً از مکاتیب و مراسلات جدا نمی شوند که زنده گی را درافغانستان طراحی کنند. افغانستان برای زنده ماندن می جنگد؛ نه برای شعاری که دیگران برایش اختراع کرده اند. برای نظام زنده گی می جنگند؛ پیشوند و پسوند اسلامی درنظام سازی نه این که از درد وآلام انسان افغانستان چیزی نه کاسته، که دریای آتش و بلا را برحیات و کیان کشور ما جاری کرده است. 

زمین به آسمان بخورد؛ آفتاب از مغرب طلوع کند، جنگ، به نام اسلام هزار سال دیگر استمرار یابد؛ تمام اردوگاه ارتجاع در کوبیدن و له کردن افغانستان دست به هم دهند؛ نظام اسلامی نوع طالب، جهادی، عربی، داعشی، ایرانی و امریکایی درافغانستان قایم نمی شود؛ جای پای ندارد.

هستی افغانستان در طول تاریخ به نام اسلام حریق شده است؛ اما مردم هرگز بردۀ سیاسی- اسلامی نه شده اند. بردۀ مسلمان نه شده اند؛ بردۀ کافر نه شده اند. هم با مسلمان جنگیده اند؛ هم با اردوگاه کفار؛ هم زنده گی کرده اند؛ و هم برای زنده ماندن و زنده گی جنگیده اند. 

نظام اسلامی در افغانستان هرگز، تحت هیچ شرایطی که تا کنون از آدرس پاکستان، جهان عرب و آزمندان نظام سرمایه داری تعریف شده، تشکیل نخواهد شد. افغانستان تشنه نظام انسانی است. بیش از چهل سال است که می خواهند فارمول اسلامی را بر زنده گی مردم سوار کنند؛ نتیجه اش معکوس بوده است. ازین پس نیز معکوس تر خواهد بود. مردم ما به خصوص نسل جوان عمیق فهمیده اند که درپس هرجنگ اسلامی، طرح شیطانی اغیار و مزدوران بیگانه مرقوم گشته است.