-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۷, پنجشنبه

وحید مژده: طالب همه را شکست می دهد/ چرا که طالب را نمی شناسند!

 وحید مژده مرحوم آدم عجیبی بود.

 در زمان کرزی، یک هفته بعد از آن که خبر رسید همه ای زندانیان طالبان از محبس قندهار فرار داده شده اند؛ به خانه اش درنزدیکی سفارت شوروی رفتم. سخن از حادثه قندهار پیش آمد. وی لبخندی گفت:

کرزی و فهیم خان به طالبان رشوه می دهند که طالبان از ایشان راضی باشد!

پرسیدم: یعنی با طالبان همدست هستند.

گفت: اما بی فایده! کرزی و فهیم خان طالبان را نمی شناسند... خارجی و داخلی از طالبان یک روزی شکست می خورند. اما طالبان کسانی را شکست داده نمی توانند که مثل خود شان همیشه و بی وقفه با آن ها در جنگ بوده و اجازه ندهند روی صحنه بیایند... جنگ دایمی!

گفتم: دیده شود چی پیش می آید!

گفت: این را نه داخلی ها می فهمند؛ نه خارجی ها و نه خود طالبان! انگلیس وپاکستان طالبان را برای عبور از یک مرحله ساختند. درهمان مرحله هم از دست شان رفت. دیدیم پرویزمشرف و آی اس آی در روزهای آخرحکومت طالبان هرچه زور زدند، رهبران طالب را به اخراج یا تحویلی اسامه بن لادن قانع ساخته نه توانستند. طالب خود را تکه تکه کرد، اما کار خود را کرد. حالا هم که می گویم همه شکست می خورند معنایش این است که طالبان را نمی شناسند و بیشتر فکر می کنند ابزار هستند. حالا می دانند که ابزاربودن از روی اجبارموقعیت یک گپ است، مغزی که به ایدئولوژی غیرقابل ترمیم یا کنترول تبدیل شده و به شدت مسلح و صاحب لشکرهای داوطلب شده، چیز دیگر است.

نیرویی که می تواند جلودار طالب باشد، باید دوآتشه تراز طالب باشد. بنا برین من هیچ نیرویی دو آتشه تر از طالب را درصحنه نمی بینم. در آن وقت سروصدای داعش از عراق و شام بالا نه شده بود. اما مژده درکمال نا باوری می گفت که خارجی ها یک روزی مجبور می شوند که از جنس ونسب خود طالب، سرخور طالب را وارد صحنه کنند که نمی دانم چطور این کار را خواهند کرد.

دیروز که طالبان، جایداد ها و اقامت گاه های میلیونی دودمان حامد کرزی را تصرف کردند، گفته های مژده به یادم آمد.