-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲, شنبه

مره نه غنی آورده نه شورای شمالی، من مدیون بی بی گل هستم


جمهوری خود سر ها حتی درشرایط محاصره مستی می کنند.

به حواله اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان چاشت روز جمعه همه رئیس های نواحی شهرکابل و ولسوال های کابل  مهمان شهردار کابل در قرغه بودند و در مورد مشکلات شهری و امنیتی  گپ هایی هم یاد شد.

یعقوب حیدری والی کابل با سلطان زوی و چند تن دیگر  زیر یک درخت نشسته بودند و در مورد ناامنی اطراف کابل گفت:

 در ناامنی های قره باغ  انور اوریاخیل دخیل است و در ناامنی های شکردره قومندان گذر مقصر است، برادر بیسوادش را قومندان شکردره تعین کرده و همه پشتون ها با گذر مخالف هستند.

نه در وطن حضور دارد و نه کدام برنامه درست.  هشت زن داره و از همه تانک های تیل و شهرک ها در کهدامن به زور پول میگیره و به زن هایش در ترکیه و ازبکستان روان میکنه.

حاجی الماس و ملاتاج محمد و انور قره باغ هم با طالب ها پروتوکل کردند و به طالب ها سلاح و مهمات های مخفی شان را دادند.

در ده سبز نیز عامل ناامنی ها الله گل مجاهد است و در داخل شهر کابل نیز پنجشیری ها بی نظمی و خرابي را انجام می‌دهند.

در سروبی  همه خرابي ها را افراد گلبدین حکمتیار می‌کند. 

خلاصه تا وقتی میراث خواران جهادی در این شهر باشند، کسی روی خوبی را نمی‌بیند.

این گفته های والی کابل همه را به حیرت انداخت  چون فکر می‌کردیم که او را شورای شمالی به این مقام رسانده.

یک تن از مهمانان که با سلطان زوی به محفل آمده بود پرسید: والی صاحب، اگر همین قومندان ها و خیزش های مردمی نباشه  شاید خیلی جاها سقوط کند، در شمالی هم حضور امان الله گذر و حاجی الماس و جان احمدخان و سالنگی  غنیمت است. حتی فکر میکنم که واسطه خودت  پیش اشرف غنی  رهبران شورای شمالی شده باشه.

والی کابل گپ های مهمان را قطع کرد و گفت:  مره نه غنی آورده نه شورای شمالی، نه در قصه شان هستم.  مرا بی بی گل والی مقرر کرده که سلطان زوی صاحب در جریان است. خصوصاً از قومندان های جهادی متنفرم.  هرکدام شان چور و چپاول کردن و مردم را تباه نمودند.