-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۳, یکشنبه

خیزش های مردمی موثریت ندارد!

نوشته یی جالب از قلم رامش شمال

خیزش های مردمی متشکل از جوانان کهن‌ سالانی‌ست که هیچ‌گونه تجربه جنگ جبهه‌‌ یی ندارند و اگر داشتند در مدت ۲۰ سال فراموش شان شده است.

طالب همان طالب دیروز است و ما آن مردان دیروز نیستیم، طالب با تجربه جنگ ۲۰ ساله بر مردم ما که هیچ گونه تجربه جنگ جبهه‌ی و بلدیت به اراضی را ندارد غالب می‌شود.

در زمان مقاومت دلیل شکست طالب با همان لشکر سیاه خود این بود که آنها به جنگ جبهه‌ی بلد نبودند و ما پس از جنگ با شوروی سابق و جنگ های داخلی با کوله‌باری از تجربه وارد میدان شدیم و همین تجارب باعث شکست پی‌هم طالب گردید.

امروز جوانان ما که ۲۰ سال را در دانشگاه، مکتب و یا کشاورزی گذراندن هیچ‌نوع تجربه‌ی از جنگ حاصل نکردند و دلیل شکست‌های خیزش مردم نیز همین است که ما فرزندان دانشگاهی، کارمندان ملکی و جوانان را از روی جاده با یک کلاشینکوف در مقابل تجهیزات سبک و سنگین طالب به جنگ می‌کشانیم.

راهکار!

بهتر است فعلن از نیرو های نظامی وزارت دفاع و داخله که آموزش دیده هستند در مقابل طالب استفاده صورت گیرد و ازین فرصت استفاده کرده توسط اساتید نظامی که در اختیار تان قرار دارند نیرو های خیزش مردمی را آموزش بدهید و پس ازآن به جنگ بفرستید ورنه جز شکست و شهید چیزی دیگر به دست نمی‌آورید.