-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۴, پنجشنبه

مذاکرات دوحه، مرگ افغانستان و مقاومت ملی است


اشارۀ گزارشنامه افغانستان: آتش بس در روزهای عید را به بهای از دست رفتن افغانستان و انستالیشن طالبان اعلام خواهند کرد. آتش بسی که زیان استخوان شکنش برابر با هزار سال جنگ است.

نوشته عبدالله پیمان

 هوشدار!

میدان بازی برد- باختی را که آمریکا برای ما طراحی و تعیین کرده و از ما می خواهد حتماً باید در آن بازی کنیم و پارا از دایره آن برون نگذاریم، به سود ما نبوده و نیست. تدویر چند دور انتخابات ریاست جمهوری از مصادیق بارز آن است. نه تنها این که توافق دوحه نیز یکی از نمونه های آن به شمار می رود؛ توافق نامه ای که در آن گذار از دولت کنونی و مکانیسم انتقال قدرت به طالبان توضیح و تئوریزه شده است. 

چراغ سبز طالبان به مذاکره جدی و اذعان به پذیرفتن آتش بس چند ماهه با هدف تقویت موقعیت و مواضع طالبان در شمال صورت می گیرد تا ضمن حفظ مناطق تسخیر شده زمینه ورود خویش به شهرهارا فراهم نمایند. از اینرو، در شرایط این چنینی تمکین کردن ما به مذاکره و منصرف شدن از اجرای تعرض استراتژیک بالای مواضع طالبان در حوزه شمال- که به شدت آسیب پذیر اند- رفته رفته این گروه را وارد فاز دیگر نظامی خواهد ساخت که نتیجه آن چیزی جز سقوط شهرهای بزرگ و تنگ تر کردن محاصره پایتخت نخواهد بود.