-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۳۰, چهارشنبه

اسماعیل خان کجاستی؟ عیدت مبارک!

 فتوحات اسماعیل خان چطور اُفت کرد و خموشی گرفت؟ رعدی بود در آسمان صاف؟ این رعد در آسمان خمیده و ابرآلود بندرگاه اسلام قلعه حتی یک بار نه خرامید. اما آقای فتح الفتوح چرا خود زبان خود را قفل زده است؟ همه ای شان دست دریک کاسه دارند. گمرگ اسلام قلعه یکی از گلوگاه های اقتصادی کشور است. اعلیحضرت اشرف غنی، دست و پای ارتش را بسته و در انتظاروقوع رویدادی است. همه ای شان سر و تۀ یک کرباس اند.