-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۹, شنبه

تنش داخلی درپنجشیر درآستانۀ رویارویی با طالبان

دو روز پیش به ابتکار علم گل ایزدیار وخان آغا رضایی، گلیم عبدالله، احمدمسعود و امرالله از پنجشیر جمع شده در اوایل که تازه جنگ شدت گرفته بود، دولت تصمیم گرفت به تعداد 800 نفر خیزش مردمی امنیت به پنجشیر منظور کند!

 از قضیه که امرالله خبر می شود آن را معطل کرده و می گوید که باید، این پروسه از طریق من پیش برده شود.

شرط امرالله صالح این است که تاج محمد جاهد والی پنجشیر مقرر شود. به نظر می رسد که این شرط بالای احمد مسعود قبولانده شده است. قوماندانان پنجشیر وارد صحنه شده و تصمیم و پلان امرالله صالح را به چالش می گیرند واعلام می کنند که ببینیم که صالح چطور جاهد را سر مردم تحمیل خواهد کرد؟ امرالله با ایزد یار درتماس می شود. ایزدیار می گوید که من از هر ولسوالی ده ده نفر گرد می آورم و به نام خیزش مردمی دریک نقطه ایستاده می کنم. شما درجلسه اعلام کنید که ما خیزش مردمی را کمک می کنیم. سپس همان مردم جمع شده را از طریق یک ویدیو کنفرانس به اشرف غنی وصل می کنند. اشرف غنی صرفاً خطاب به مردم وعده های چرم ونرم داده و ویدیو قطع می شود.