-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۳۰, چهارشنبه

منطق دوام حکومت غنی چی است؟

 لطیف محمود سخنگوی جمهوری شاهی اشرف غنی درگفت وگو با وحید احمدی در طلوع نیوز، سرانجام، رازتلخ از زبان برون داد و گفت که آزادی بیش از 5 هزار زندانی تروریست از سوی حکومت بدین خاطر بود که «یک عده افراد و حلقات» بعد از امضای پیمان بین امریکا و طالبان، قصد داشتند دولت کابل را دور زده  و با طالبان وارد معامله سیاسی شوند!

اولاً این نکته در واقع نشخوار اشرف غنی بود که گفت: رهایی 5 هزار طالب اشتباه بود و به زور سر ما تحمیل شد!

یعنی آن همه تروریست های سوگند خورده را به خاطری سریعاً آزاد کردیم که طالب با ما تعامل کند. اما دیدیم که محاسبۀ ارگ غلط بود. دلیلش این است که این ها طالب و صاحب طالب ( پاکستان) و بازی منطقه یی را مطابق منطق بدوی خویش تحلیل و هضم می کنند.

لطیف یک نکته دیگری را هم گفت که سخت قابل تأمل است. وی به نحوی افاده داد که دولت هم با طالب درجنگ است؛ هم با نیروی مقاومت ( که بدنه اش اکنون قیام های مردمی است). ازین قرار، درک اسرار تحویلدهی قطعات عسکری همراه با تجهیزات و نگهداری محور های شبرغان و تخار دریک سرنوشت معلق بین سقوط و نا سقوط لرزان خیلی ساده می شود.

 چنین حکومتی مگر می تواند دوام بیاورد؟