-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۱, جمعه

سردارنادرخان به عبدالخالق: احمق نشو بچیم!

 اقدام عبدالخالق، واکنش محمدنادرشاه و ملکه ماهپرور(همسرش)

برشی از کتاب جناب محترم نصیرمهرین

شاه پس از متوجه شدن تفنگچۀ عبدالخالق تا لحظۀ شلیک، فرصت داشت که سخنی بگوید. دقایق بعد، همسرش ( ملکه ماهپرور) مادر محمد ظاهر نیز گپی را گفته است که میتواند گوش آویز همه اشخاص ونهاد هایی باشد که  جنازه های خون پُر به خانه های مردم فرستاده اند.

از زبان محمد افصل، برادرجناب داکتر محمد حیدر، رئیس پیشین دانشگاه کابل، شاهد رویداد قتل محمد نادرشاه که یاور سردارمحمد ظاهر(بعد محمد ظاهر شاه) و شاهد رویداد قتل محمد نادرشاه بود، نقل شده است که در روز محفل توزیع جوایز و دیدن متعلمین (16عقرب1312- نوامبر1933 )، "سلام شاهی، شروع به نواختن نمود. اما اعلیحضرت با اشارۀ دست آنرا ساکت ساخت. نادرخان قدم پیش نهاد وبه دیدن صفوف متعلمین شروع کرد. وارخطایی واضطراب چند دقیقه پیش جای خود را به خاطر جمعی میداد. نوبت دیدن مکتب نجات رسید و نادرخان هنوز دیدن قطار اول را تکمیل نکرده بود که دفعتاً دو ویا سه نفر از چپ و راست توسط عبدالخالق از قطار عقبی یکطرف کرده شدند ویا یک تفنگچۀ که در دست داشت، نادرخان را نشان گرفت. من(محمد افضل یاورمحمد ظاهر) به طرف چپ اعلیحضرت قرار داشتم. نادرخان ماجرا را زود درک بود. زیرا به عبدالخالق گقت:"بچیم احمق نشو!"  وهمان بود که فیر اول به کنج چپ دهن نادرشاه اصابت کرد. نادرشاه یک قدم پیشتر شد تا بر قاتل خود حمله کند که فیر دوم صورت گرفت واین بار به شش  ویا قلب نادرشاه اصابت کرد که به اثر آن نادرشاه نزدیک عبدالخالق به زمین افتاد... تمام این واقعه در ظرف چند ثانیه انجام یافت...

ما یاوران و چند نفر از اعضای فرقۀ شاهی، جنازۀ نادرخان را به حرم سرای نقل دادیم که در صحن حویلی سرای، ملکه مادر سردار محمد ظاهر ایستاده بود وفریاد میزد که:

"مه نمی گفتم که جنازه های خون پُر به خانه های مردم روان نکنین!"(1) (1)دکتور محمد حیدر، افغانستان  در قرن بیست. استقرار دولت قانون در این کشور.ص 164. قتل نادرشاه

در کتاب"شکنجه ومجازات در تاریخ افغانستان" که آمادۀ انتشار میشود، پیرامون این موضوعات بیشتر پرداخته شده است.