-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲, شنبه

روس ها از اسرار امریکا چقدر آگاه اند!

"احمد شاه مسعود هشدار داده بود "

میخاییل مرکلیوف دبیر ومشاور عمومی حزب اتحاد روسیه ( حزب پوتین ) وعضو پارلمان روسیه دریک گفتگوی آزاد دریک برنامه تلویزونی گفت آنچه امروز درافغانستان درمنطقه میگزرد نه تصادفی است و نه هم غیر پلان شده ؛ این یک سناریوی قبلا تنظیم شده است که  درمنطقه خصوصا دراطراف افغانستان میگزرد . وقتی امریکا افتخار میکند که اسامه را نابود کرده است ؛ اما اینرا فراموش کرده اند که چه کسی صدام حسین را به دار آویخت ؟ چه کسی درمعرض عام  سر قذافی از تنش جدا نمودند ؟ وچه کسی احمدشاه مسعود را کشت؟  آیا اینها را هم درجمله افتخارات امریکا باید محاسبه کنیم.؟

من کاملا مطمین هستم خروج نیروهای امریکا از افغانستان با این شکل  که وضعیت درمنطقه به اینجا رسیده است بدون تردید سنجیده شده ، هم آهنگ با طالب والقاعده  است که چند ماه بعد یک آغاز تهاجم را ممکن است درسرحدات کشورهای آسیای میانه به سادگی آغاز کنند واین سناریوها تاریخچه خود را دارد .  سوال اینجاست گروهی که درسال 1992 مرز تاجیکستان را شکستاندند بالای چه کسی حمله نمودند ؟ دقیقا علیه نیروهای مرزی روسیه درخاک تاجیکستان ح که 26 نفرسرباز روسیه را کشتند ؟ 

خوب بیاد دارم  ومیخواهم یاد آوری نمایم درسال 1997 من شخصا با احمد شاه مسعود باری مصاحبه داشتم ومن هرگز خاطرات آن زمان را فراموش نمیکنم وهنوز تصاویر زیادی آن زمان را درخانه خود دارم ؛ وی دراین مصاحبه  که بسیاری ها حضور داشتند هشدار داد وگفت " دوستان!  شما زمانی درین منتظر حضور قوایی امریکا خواهید بود ". سه سال بعد از این مصاحبه چه اتفاقی افتید؟  چه کسی وی را کشت ؟ معلوم است سرویس  استخبارات امریکا با استفاده ازنام دوعکاس عربی.

حالاامریکا وغرب با تمام توانمندی وجایگزین کردن طالبان والقاعده دراین منطقه میخواهند کشورهای آسیای میانه را به چالش بکشند و امریکا ذخایر  وانبار مهمات را ازطریق تسلیم شدن نیروها با تمام افزار جنگی درختم  اینها قرار میدهد وبه نحوی در آینده ادامه خواهد داد.  وروسیه را دراین بازی های ننگین سوق بدهد که عاقبت اش یک جنگ طاقت فرسایی دیگر خواهد بود و امریکا قطعا  فروپاشی روسیه را درسر میپروراند واین خود یک آغاز درگیری  دیگری است .

بهتر است روسیه از قوایی 201 خویش مستقر درتاجیکستان  برای آرامش این منطقه استفاده اعظمی نماید . منبع - ویستی.