-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۸, دوشنبه

تالقان برخلاف نقشه گران، به سختی مقاومت می کند

تخار، بخشی از نقاط محوری صفحات شمال است که درنقشه توطئه گران، به طالبان واگذارشده است. قرار بود که احمد مسعود درآن جا مرکز بگیرد، اما به اثر تصمیم منطقه و نیروهای داخلی، از استقرار وی درآن موقعیت جلوگیری شده است.

همزمان، نیروهای اردو و پلیس را درحالت انفعال و تحریم کامل نگهداشته اند تا طالبان سرانجام آن را تصرف کند. اما تالقان به همت فرزندان مقاومت ملی هنوز به سختی مقاومت می کند. 

ارگ منتظر سقوط تالقان است؛ اما هرگاه طالبان در گرفتن تالقان توفیق نیابند، مرحله قتل عام طالبان درسراسر شمال آغاز خواهد شد. درمرحلۀ بعد، دست مردم به گلوی اشرف غنی دراز می شود.