-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۴, دوشنبه

اعلامیه روم، یک پروژه جدید جنگ راهبردی فرا افغانستان است

 اعلامیه قدرت های غربی پس از نشست روم، تلاش نا موفق برای صف آرایی مجدد در میدان رقابت افغانستان است. امریکا و ناتو بعد از خروج از افغانستان عملاً میدان را به قدرت های منطقه یی واگذار کرده اند. تمرکز روی جنگ نیابتی، ادامه همان جنگ قبلی است. بعید است ابرقدرت هایی مانند چین و روسیه جمع ایران، درمیدان تازه خالی شدۀ افغانستان جایی برای استقرار استراتیژیک غرب باقی بگذارند. شکست در افغانستان به نحوی مشابه به شکست در سوریه است که هرگز تلافی شدنی نیست. امریکا اکنون تمرکز خود را روی بی اثر سازی پروژه های راهبردی چین در عرصه اقتصاد وامنیت در محور افغانستان است که در بهترین حالت، مجموعه مزاحت های مقطعی در پروسۀ نفوذ گستری اقتصادی چنین خواهد بود.

مهم ترین عامل باخت غرب این است که مردم افغانستان ماهیت بازی امریکا و ناتو را عریان تجربه کرده اند و ازین پس به هر قدرتی دست دراز کنند؛ به امریکا و ناتو نخواهند کرد.