-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۷, پنجشنبه

بازی خطرناک ترکیه درافغانستان

 صف کشورهای جنگنده در افغانستان اکنون مشخص تر و مهیب تر می شود. ترکیه، پاکستان، امریکا، عربستان و امارات دریک جبهه قرار دارند. جبهۀ مقابل، روسیه، ایران و هند است. کشورهای گروه اول، به غیر از پاکستان، هیچ کدام با افغانستان مرز مشترک زمینی ندارند و تأسیس کریدور انتقالاتی به داعش برای آنان دشوار است. پاکستان در پروژه داعش همانند پشتیبانی طالبان، دست باز ندارد و با مخالفت قاطع متحد راهبردی خویش – چین- رو به رو می شود. پاکستان از ضد حمله عملیاتی هند و ایران و روسیه در سرکوب داعش نیز بیمناک است. بنا برین، باریکۀ تدارکاتی هوایی برای تغذیه جنگ در شمال افغانستان، کافی نیست و شکست آن حتمی است. 

شوراندان آسیای میانه و ایجاد مانع در پروژۀ تاریخی و اقتصادی « راه ابریشم» درتوان ترکیه نیست؛ با آن که همگرایی با امریکای خشمگین پسا خروج دارد؛ درصورت پا فشاری ممکن است براقتصاد و امنیت درترکیه اثر ناگوار برجا بگذارد.