-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۷, پنجشنبه

پاکستان و ترکیه درافغانستان چی خواهند کرد؟


ایران، ابتکار سیاسی را درافغانستان از دست ترکیه بیرون کرده، ابتکارنظامی نیز به زودی از پاکستان و ترکیه گرفته خواهد شد.

امریکا درجنگ سوریه متحد ترکیه بود و داعش را به پول عربستان و مدیریت ترکیه همچو توفان ترسناک درفلات داغ خاور میانه رها کرده بودند. داعش از آلام آدم ها و خون مردم سوریه و عراق تغذیه و پروار می شد و فکین خود را از هم چنان فاصله داده بود که قریب بود آسیای میانه و سرزمین های مسلمان نشین روسیه را نیز درکام خود فرو کشد.

روسیه به قصد جنگ تاریخی وعظیم، سوریه را از دهان بلا برون کرد و کار امریکا درمنازعه سوریه به بن بست کشید و درفرجام، درکمال نامردی تاریخی، درهمکاری با روسیه، مبارزان کوبانی را که درنده گان داعشی را به استیصال کشانده بودند، به ترکیه طعمه داد و بیرون رفت. 

گویا می خواهند همان فارمول سیاه، پس از گریزامریکا از سوریه را درافغانستان پسا خروج، با سپردن مأموریت نوع پاکستانی به ترکیه، به شکل دیگری مکرر کنند تا جنگ آسیایی امریکا کماکان استمرار یابد. جنگ افغانستان، سوریه سان نخواهد شد و زود تر از موعد به بار می نشیند. داعش سازی حوزه افغانستان، نخست طالبان را به گودال نیستی کامل می برد؛ ثانیاً این آخرین جنگ طالب پیشا نابودی آن گروه است. شان و شوکت پاکستان، ازبهرحضور نظامی و مالی امریکا بود؛ هرگاه پشتوانه مالی امریکا قطع شود، پاکستان درنبرد راهبردی نیابتی درافغانستان تنها می ماند.