-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۲, شنبه

چرا و چرا باید بیدار شوی تاجیک خواب برده ‌و ترسو؟

 چرا و چرا باید بیدار شوی تاجیک خواب برده ‌و ترسو؟

 تا چی زمانی بزدل و تا ناکجا باید نوکر قبیله بود؟ 

چی وقت آزاد و صاحبِ خود باشیم؟ 

نوشته‌ی محمدعثمان نجیبببینید:

علاوه از آن که در قدرت و ثروت و رشد متوازن و عدالت عمری هیچ چیزی نیستیم، 

این ها اند امتیازات ما و طالبان طبق تصمیم آمریکا، مزدوران شان از کرزی تا عبدالله و غنی عطا و طوطا و دراز و کوتا:

۱- طالب حق دارد همه‌‌ی ما را بِکُشد

۱- ما حق نداریم طالب را گُمشو بگوییم در غیر آن لڼده‌غر هاستیم و خطرناک.

۲- همه شهر ها و خانه های ما را به آتش بِکَشد 

۲- ما حق نداریم طالب را مانع شویم و باید او را سر چشمان مان جا دهیم

۳- مهم نیست طالب کدام رنگ و چهره دارد.

۳- مهم است ما از او بی درنگ اطاعت کنیم.

۴- مهم نیست طالب پاکستانی است، قبایلی است، خیبری، پشتونخواهی است.

۴- مهم است که زبان و وجهه‌ی مشترک خونی و زبانی با کرزی و غنی و نخبه و یون و طاقت ها و محب ها داشته باشد.

۵- مهم نیست که سیاست سرزمین سوخته را از شمال کابل تا همه‌ی شمال افغانستان و مناطق غیر قبیله‌یی تحمیل و تعمیل کرده است و آن را تکرار کند.

۵- مهم است که اقتدار قبیله سالاران را قوت ببخشد، حتا اگر با تکرار گذشته باشد.

۶- مهم نیست که طالب ما را هر چیز خطاب کند و فکر برده داری بر ما داشته باشد.

۶- مهم است که ما رسم تعظیم کرده و زیر دُهل و سرنای شان برقصیم، در غیر آن جاسوس استیم و متعصب استیم و جنایت کار استیم باید به هدایت ارگ و آمریکا محاکمه شویم.

۷- مهم است که طالب را سیر نگهداریم، نان خشک، قَتِخ و خوردنی برای شان آماده کنیم.

۷- مهم نیست که ما یا فرزند و عیالِ ما از گشنه‌گی میمیریم و یا دزدی میکنیم باید به طالب روزی بدهیم.

۸- مهم نیست که طالب کافر است یا بی دین است و یا تنها ریش مانده و اسلام می‌گوید که نمیداند.

۸- مهم است که ما از اوامر او اطاعت کنیم در غیر آن کرزی و غنی و محب و اتمر و عبدالله و زاخیلوال ووو… سکته می‌کنند و پیشا سکته کردن همه‌ی ما را از دَمِ تیغ می کشند.

۹- مهم آن است که سیاست های تک قومی توسط ایادی بیگانه را بر ما تحمیل کنند.

۹- مهم نیست که شهر ویران و کشور ویران و ملت ویران و روح ویران داریم،‌ ما در فقر بمیریم ولی طالب برای ابقای قدرت قبیله و پشتونیست ها کشور را به آتش بِکَشَد.

 ۱۰- مهم نیست که هویت فروشان چی می‌کنند تا هویت ما را بدزدند.

۱۰ - مهم است که ما به پذیرش هویت قبیله سر خم کنیم حتا اگر به زور طالب شده باشد.

و‌ سر انجام ما حق نداریم تا بدانیم که چرا ما نباید به مناطق شرقی و جنوبی اسکان داده نه شویم؟

 ‌و چرا هر از گاهی گروه عظیمی قبایل پشتون به نام مهاجرِ برگشته یا افغانِ کرزی و غنی ‌و دستگاهِ شان به تاراج ملکیت های مردمِ غیر پشتون به خصوص کابل و شمال کابل و همه مناطقِ غیر قبیله سالار میپردازند ‌و حکام پشتون دزدانه اراضی ما را به هم تباران شان توزیع میکنند؟

اینجاست که باید بیدار شوی تاجیکِ بدبخت و هزاره و اقوام غیر قبیله.

این هم جواب به أقای عزیزی یکی از منتقدان محترم نوشته ی بالا:

انسانیت و شریعت طالب ‌و کرزی و غنی کجاست که در شرایط خاص کرونایی و قارچ سیاه ملت شمال را مجال نفس کشیدن نمیدهند و شهید ساخته میروند و‌ میسوزانند ‌ و ویران می کنند و به باداران پاکستانی شان میبرند. 


 دوست گرامی کبیر عزیزی: 

هرچند به دیدگاه های همه انسان ها احترام فراوان دارم. اما لطفاً دیگر ما را درس عاطفی نه دهید، ما دوستی نداریم که  آب را در آسیاب ا بریزانیم، اقتدار گرایان انخصار گرایان سه صد است با همین گونه گفتار ها خون ما را مکیدند، وقتی ضعیف شدند علیه ما متحد شدند وقتی اقتدار یافتند بین خود جنگیدند و باز هم ما را زیر پا کردند. این جنگ جنگ قدرت تباری است. اگر فردا طالب بیاید باز هم گروه شکست خورده از تبار  خودش علیه او می جنگد و همین جهان لعنتی آن ها را هم کمک می کند من از مبارزان آرمانی و ملی افغانستانی ها  بودم و استم حالا دیگر نخواهید ما همیشه کاسه‌ی اریکین باشیم و فقط تیل بیاندازد مان و بر پیکر خمیر شده‌ی مان نور  بیافروزند تا راه حکم روایی و جفا را بر ما ببینند. تاریخ بخوانید. من می‌دانستم که چنین نوشته هابی میآیند، به همان لحاظ پیشاپیش گفتم. نخبه های قبیله برای یه قدرت رسیدن بیچاره های تبار خود را هم قربانی می کنند. منازعا۶ تاریخی درانی ها و غلجایی و سخن عبدالرحمن خان را در مورد غلجایی ها فراموش کرده آید یا نخوانده اید؟ برای اطمینان خاطر تان بگویم که نود فیصد تلفات و‌ مهاجرت  انسانی از تبار نخبه های قبیله نه بوده بلکه باشنده های آن سوی مرز و از جمع خان های دو سره بوده اند، شما تصاویر بیشماری از مردار شده های آنان را در شبکه های اجتماعی دیده اید. بلی و سوگمندانه ده فیصد تلفات مردمی در جنوب و شرق و مرز های منتهی به خاک پاکستان هموطن های. افغان ما اند، اما صدفیصد تلفات از کابل تا شمال و شمال الشرق و جنوب غرب و مناطق مرکزی اهالی بومی و اصیل خود مناطق بوده اند. البته این اولین و آخرین جواب من خدمت شما و هم نگاه های تان است، بهتر است دیدگاه های تان را مستدل و مستند و مستقل بنویسید. سلامت بمانید.